top of page

הסכם
הצטרפות והשתתפות
בתכנית "הדרך"

1. מבוא

1.1   הסכם זה מפרט את תנאי ההצטרפות לתכנית "הדרך" לעבודה רגשית דרך יצירת שירים ("התכנית") שמועברת, בידי שיר אלוני מוזיקה והפקות ("החברה"). באישורך "המשתתפת" את ההסכם הזה וכתנאי להשתתפותך בתכנית הנך מאשרת את כל האמור בהסכם זה אשר מהווה התחייבות בלתי חוזרת שלך לתנאים המפורטים להלן.

1.2  הסכם זה מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים, ואין בו משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.

1.3  בחתימה על ההסכם המשתתפת מאשרת כי היא מודעת לכך שלא מדובר בתהליך טיפול רגשי בעל הסמכות מקצועיות ושעליה האחריות להיות במסגרת טיפולית מקצועית אם היא מרגישה צורך בכך במהלך ההשתתפות בתכנית. החברה אחראית לתכנים המוזיקליים המקצועיים שמועברים בקורס ומתחייבת לתת מענה רגשי תומך ומשלים בלבד לטיפול מקצועי ועל כך בלבד תהיה אחראית. 

1.4 ההסכם מכסה את כל מוצרי תכני "הדרך", כולל: הסשנים האישיים, הסדנאות החד פעמיות, הקורס הפיזי המלא או הקורס הדיגיטלי וכל חלק מוצר הנובע ממוצרים אלה.
 

2. הצהרות והתחייבויות המשתתפת

2.1  המשתתפת מאשרת כי היא נרשמת לתכנית לאחר שקיבלה מידע הנוגע לתכנים שיועברו בתכנית כמפורט באתר, וכי החלטתה התקבלה לאחר שבחנה כי התכנית מתאימה לצרכיה ומטרותיה. עם זאת יובהר כי החברה תהיה רשאית לשנות את תכני הקורס מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה ובהתאם לצרכיה מבלי שלמשתתפת יהיו טענות נגדה בשל כך.

2.2 המשתתפת מאשרת כי ידוע לה כי החברה אינה מתחייבת כי ההשתתפות בתכנית והשימוש בכלים ו/או בידע שרכשה בקורס יניבו לה רווח כלשהו ו/או יהיו לשביעות רצונה, והצלחתה בקורס תלויה במדדים שאינם בהכרח תלויים בחברה, אך לא רק, יכולת למידה עצמאית, התמודדות עם לקויות למידה ועוד.

2.3 המשתתפת מצהירה כי ווידאה כי ברשותה חיבור לאינטרנט מהיר ותקין שהינו הכרחי על מנת שתוכל להשתתף בתכנית בצורה אופטימאלית. החברה לא תהא אחראית לבעיות טכניות שיהיו במהלך העברת התכנית שמקורן בתקלה בציוד של המשתתפת לרבות, אך לא רק, בעיות בחיבור לאינטרנט של המשתתפת, והמשתתפת לא תהיה זכאית להחזר כספי במקרה של תקלות כאמור.
 

3.  התמורה

תמורת ההשתתפות בתכנית המשתתפת תשלם לחברה את הסכום המפורט באתר התכנית או בשיחת הטלפון עם נציג/ת החברה באמצעות כרטיס אשראי או ע”י העברה בנקאית.
 

4. מדיניות ביטולים

4.1 ביטול עסקאות הנוגעות לתכניות לימוד וקורסים באתר הינו בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, ככל וחל. השתתפות בקורסים המוצעים דרך האתר מהווה הסכמה מפורשת מצדך לתנאים כאמור.

4.2 משתתפת אשר מעוניינת לבטל את הרשמתה לסדנה החד פעמית או הקורס הפיזי תוכל לעשות זאת תוך 14 יום לפני מועד תחילת התכנית כפי שפורסם, באמצעות הודעה בכתב לחברה עם בקשה לביטול השתתפותה לדוא”ל sade.venue@gmail.com. ככל והבקשה הוגשה במועד כאמור המשתתפת תהיה זכאית לקבל את מלוא הסכום ששולם בפועל בחזרה, בניכוי של 10% מסכום העסקה כדי לכסות את עלות הטיפול בבקשה ואת דמי הסליקה שנשאה בהם במסגרת התקשרותה עם המשתתפת. למען הסר ספק,לא יתקבל החזר כספי בגין בקשות שהוגשו לאחר המועד שלעיל.

4.3 הקורס הדיגיטלי הוא מוצר מדף שבעת פתיחת הגישה אליו נחשפים כל התכנים שלו והם זמינים עבור הרוכשים לזמן בלתי מוגבל. מסיבה זו לא יהיה כל החזר כספי מהרגע שבו נמסרה לרוכש/ת הגישה לקורס. 
 

5. איסור שימוש בתכני התכנית לצורך מסחרי

5.1 יובהר כי כל תכני התכנית מוגנים בזכויות יוצרים והינם בבעלותה הבלעדית של החברה. על כן השימוש בתכני התכנית הינם לשימוש אישי ולצרכי לימוד בלבד וחל איסור על שימוש מסחרי בתכני התכנית לרבות, אך לא רק, הפצה, העתקה, שכפול ו/או שימוש בתכני התכנית לצרכי העברת תכנית מתחרה ו/או לכל צורך עסקי אחר. ויודגש – החברה מעניקה למשתתפת רישיון שימוש בלבד בתכני התכנית ולא את הזכויות בתכני התכנית כפי שהם.
5.2 זכויות היוצרים על התכנים שאותם יוצרת המשתתפת באופן עצמאי במהלך הקורס, כולל טקסטים, תמונות והקלטות אודיו או וידיאו, שמורות ליוצרת בלבד. כל הסכמה אחרת בנושא בין החברה ליוצרת תוסדר בהסכם נפרד.

 

6. דיוור ישיר

בהשתתפותה המשתתפת מאשרת לחברה לפנות אליה לשלוח לה דברי פרסומת בכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982.
 

7. שונות

7.1 הסכם זה כולל את כל המסוכם בין הצדדים וגובר על כל הסכם, סיכום, התכתבויות או הסכמות למיניהן בין הצדדים בנושאים המוסדרים בו. כל הבטחה,התחייבות, הסכמה, זיכרון דברים או מצג או התנהגות בעבר, שנעשו בין הצדדים, אם נעשו קודם לחתימת ההסכם, בין בכתב ובין בעל פה, הנם בטלים ומבוטלים בזה, ואין לעשות בהם כל שימוש כנגד החברה.

7.2 הסכם זה יהא כפוף להוראות הדין הישראלי. לבית המשפט המוסמך בעיר חדרה תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל מחלוקת הקשורה בהסכם זה.

אישור ההסכם והצטרפות

תודה על האישור וההרשמה, ניצור אתך קשר לפרטי התכנית ותשלום

יש עוד שאלות לפני ההצטרפות? 
לחיצת כפתור ומשאירים לי הודעה בווטספ

bottom of page